VOOR ALLE LEDEN

Uitnodiging voor de 35ste Algemene ledenvergadering van EPC-Waterland

 

Beste leden,

 

de vergadering vindt plaats op woensdag 29 september 2021 in “Het Anker”, Wingerdweg 260, 1032 AN Amsterdam-Noord. Aanvang: 20:00 uur. Vanaf 19:15 uur ligt het jaarverslag en het financieel overzicht van 2019 en 2020 voor aanvang van de ALV ter inzage.

 

Als ondergetekende hoop ik dat ik op u allen kan rekenen.

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Ingekomen en uitgaande stukken
 3. Vaststellen van de notulen van de 34ste ALV de datum 20 november 2019
 4. Jaarverslag van het secretariaat van 2019 en 2020
 5. Financieel verslag van 2019 en 2020
 6. Verslag kascommissie Joke van Duijl en Paul Botterman en advies aan de ALV om het bestuur te déchargeren voor de begrotingsperiode van 2019
 7. Verslag Kascommissie Marijke Brinkkemper en Ton Kreeft en advies aan de ALV om het bestuur te déchargeren voor de begrotingsperiode van 2020.
 8. Mededelingen: Het bestuur is voornemens om in het geheel af te treden en is dan ook niet meer herkiesbaar, hierdoor stopt het EPC-Waterland alle activiteiten.
 9. Nadat alle vorderingen betaald zijn zal de kascommissie , Marijke Brinkkemper en Ton Kreeft de eind controle uitvoeren en voorts het bestuur te déchargeren voor de periode van 01 januari 2021 tot en met de eindbalans.
 10. Het batig saldo zal, conform de statuten, uitgekeerd worden aan een, door het bestuur te bepalen, charitatief doel, na goedkeuring van de ALV.
 11. Rondvraag en sluiting.

 

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,

 

Max Bajetto Penningmeester EPC-Waterland
Email: penningmeester@epc-waterland.nl